Wat wij doen.

Identiteit en positionering.

Zichtbaar zijn in de publieke ruimte begint bij expliciteren wie je bent. In eerste instantie voor je zelf: wie wíl je zijn, wat is je ambitie, waar wil je aan worden herkend? Welke opdracht stel je jezelf en welke belofte doe je dus aan de wereld om je heen?

Wie eenmaal weet, wie hij is, kan zichzelf tonen aan zijn omgeving. In visualisaties en verhalen, in structuren en gedrag, in doelstellingen en resultaten. Op basis van een krachtig gedefinieerde identiteit, versterkt alles wat u zegt en doet, het beeld van wie u bent. En positioneert u zich stevig in uw omgeving. 

Zo wordt u zichtbaar, in uw eigenheid, ambitie, mogelijke betekenis en rol. Zo wordt het mogelijk, deel uit te maken van de maatschappelijke context waarin u zich bevindt. En herkent en erkent men uw rol daarin.

Bij het formuleren van uw identiteit ondersteunt Metacy op vele manieren. Door samen met u te komen tot een visie, missie, strategie en propositie. Met creatieve, maar grondige methodieken en modellen, zoals identiteitskompassen, merkmodellen en scenariodenken. Met marktkennis in de breedte en in de diepte. Met prikkelende vragen in grondig voorbereide gesprekken, in grote groepen of met een enkele verantwoordelijke. Maar vooral: met verbeeldingskracht. We bieden mogelijke toekomstbeelden, concepten, verdienmodellen, organisatiestructuren en merkbeleid. Voor organisaties, voor sectoren, voor regio’s en voor projecten en programma’s.

Leiderschap en relevantie.

Wie een rol wil spelen in de publieke ruimte, moet weten waarover hij het heeft. En omgekeerd: een gegronde en beargumenteerde opinie maakt de spelers in de publieke arena zichtbaar en relevant. Thema’s en issues waar we ons als maatschappij mee bezig houden, zijn doorgaans complex en meervoudig van aard. Meestal kan de verantwoordelijkheid ervoor niet eenduidig worden belegd; maar het domein van een bepaald thema of issue wordt doorgaans wel toebedeeld aan één of meerdere partijen, namelijk zij, die leiderschap vertonen in kennis van en visie op het thema.

In de afkomst van organisaties, sectoren en regio’s ligt hun toekomst deels al besloten. Er was een reden voor het ontstaan ervan, er heeft een ontwikkeling plaats gevonden die geleid heeft tot waar ze nu staan. Terugkijkend kan niet alleen kennis en expertise van thema’s en issues worden ontdekt, maar ook de ontwikkelingsdimensie die voor de toekomst sturend kan zijn. Zo nemen maatschappelijke thema’s en issues dus een belangrijke plaats in in de relevantie van partijen in de publieke ruimte. Waar ben je van? Wat weet je er van? Wat vind je er van? De maatschappij is gediend bij spelers die richting kunnen geven aan de toekomst.

Metacy ontdekt samen met u uw ‘verhaal’: uw corporate, sector of region story. Analyseert en synthetiseert oorsprong en ontwikkeling tot een leidraad voor u zelf en voor uw omgeving. Definieert de thema’s en issues die u relevant maken voor uw omgeving. En activeert al het gevondene in gerichte, doeltreffende communicatie, verbeelding en gedrag.

Tools en participatie.

Waar begint het gesprek in een ruimte die van iedereen is? Wie heeft het voor het zeggen? En hoe kan iedereen een bijdrage leveren? Maar dan ook écht iedereen?

Van maatschappelijke issues is niemand eigenaar – dus het gesprek beginnen is vaak lastig. Bovendien zijn er geen structurerende en thematiserende kanalen voor zaken die zich in de publieke ruimte afspelen. Sociale media bieden een mogelijkheid tot contact, maar nauwelijks tot debat; daarvoor is de vorm ervan eenvoudigweg niet geschikt. En dus komen we meestal niet verder dan tot het uitwisselen van meningen over onderwerpen die nu juist grondigheid vereisen.

Daarnaast: meedoen is makkelijk voor wie de weg al weet. Maar minder bedreven zijn in het maatschappelijk debat wil niet zeggen dat je mening er niet toe doet. Of dat daar niemand in geïnteresseerd zou zijn. We zijn ons de afgelopen decennia bewust geworden van de aanwezigheid van groepen mensen die zich voorheen nauwelijks lieten horen. En dat de kanalen die door hen gekozen worden om zich nu te laten horen: bijeenkomsten, verkiezingen en een eigen domein binnen het social media-landschap, zich opnieuw niet lenen voor een goede, inhoudelijke interactie.

Metacy ontwikkelt vernieuwende concepten voor het voeren van echte gesprekken. Manieren om verder te komen dan het uitwisselen van meningen. Momenten om bijdragen te kunnen leveren, toekomstbeelden waarover gedebatteerd kan worden op een constructieve manier, scenario’s en ontwikkelingsdimensies die in gezamenlijkheid worden beoordeeld en fijngeslepen, werkvormen en serious gaming die ook de unusual suspects ontdekken en betrekken, strategic design thinking invalshoeken als empathisch onderzoek en prototyping om echte betekenis te ontdekken voor echte mensen…

Meer weten?

Neem contact op met Stijn van Diemen.

info@metacy.nl

+31 642 088 782