Wat wij bereikten.

Artevelde is een hogeschool met veel kwaliteit en eigen, vernieuwende opvattingen, gevestigd op diverse locaties in Gent. Het beeld van de hogeschool is niet goed in lijn met de werkelijkheid. Door een scherpe definitie van het gebodene te koppelen aan een sterk merk, wordt het eenvoudiger het verhaal te vertellen en de brede doelgroepen (studenten, stakeholders, partners en het eigen personeel) beter te betrekken bij de organisatie.
Onze bijdrage: positionering, branding, strategische marketing.

 

 

 

Niet iedereen weet dat er verschillende soorten aanbieders zijn in kinderopvang. Naast commerciële partijen, met aandeelhouders en een winstdoelstelling, bestaat de sector voor zo’n 30 procent uit maatschappelijk gedreven partijen. Aanbieders die vinden dat iedere euro besteed moet worden aan de kwaliteit van de kinderopvang zelf. Die uitgesproken opvattingen hebben over de maatschappelijke betekenis van kinderopvang: niet alleen een voorziening voor arbeidsparticipatie, maar vooral ook het bieden van ontwikkelkansen aan kinderen. Alle kinderen, ook die in regio’s en wijken waar die kansen kleiner zijn en het aanbod van kinderopvang uit economisch oogpunt minder aantrekkelijk is. Hoe scherp en gedreven dat verhaal ook is – het kwam niet goed uit de verf. Samen met stakeholders, leden en bestuur onderzochten we de mogelijkheden die het verhaal van de maatschappelijke kinderopvang biedt voor de identiteit en de positionering van de organisaties en de branchevereniging. En faciliteerden we de middelen om dat verhaal overal goed over het voetlicht te brengen.

Onze bijdrage: positionering, strategische marketing, communicatieve basiselementen.

 

 

 

 

Het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken van het ministerie van IenW ontstond uit een samenvoeging van twee directies met een vergelijkbare taak: het ontwikkelen en handhaven van beleid voor complexe en vitale infrastructuur. De werkvelden, en daarmee de culturen binnen de beide directies, blijken echter toch erg verschillend, waardoor de beoogde samenwerking, efficiency en effectiviteit niet tot stand komen. Door een traject in te richten waarbij iedere medewerker van het DG middels een design thinking-benadering een bijdrage kan leveren aan de strategische en operationele uitgangspunten van de organisatie, ontstond wederzijds begrip en zicht op de kansen van de samenwerking. Met een inspirerende weergave van de resultaten (onder andere missie, visie en kernwaarden) en een daarop gebaseerd cultuurtraject in de vorm van serious gaming (wegens corona online) werd de uitkomst van deze co-creatie daarna geoperationaliseerd.

Onze bijdrage: creatief traject, strategische basiselementen, ontwikkeling en begeleiding serious game.

 

 

Domus Magnus biedt ouderenzorg in het hogere segment op bijzondere, uiteenlopende locaties. Juist door het succes daarvan dreigt het maatwerk het te winnen van efficiency en een herkenbare profilering. Door te werken vanuit eenduidige en eenvoudige principes ontstaat er vrijheid binnen consistentie.

Onze bijdrage: positionering, strategie. 

 

 

De brancheorganisatie van de fysiotherapeuten verliest de binding met de leden. Een krachtige stellingname en vertegenwoordiging, gepaard met een herijking van de dienstverlening maakt de organisatie opnieuw relevant.

Onze bijdrage: positionering, strategie, dienstenmodel. 

 

 

 

 

De GGD, RAV, GHOR en het Zorg- en Veiligheidshuis van de regio Hollands Midden hebben zich al sinds jaar en dag verenigd onder één koepel. Toch komt er te weinig van de gewenste onderlinge samenwerking en de zichtbaarheid daarvan terecht. We onderzochten daarom samen met medewerkers en stakeholders de identiteit van de samenwerkingsorganisatie en gaven die vorm in visie, missie, ambitie en positionering. Maar ook in een naam, een merkenbeleid en in een versterking van de communicatie op corporate en productniveau.

Onze bijdrage: identiteitsdefinitie, strategische uitgangspunten, positionering, branding, merkarchitectuur.Het ministerie van Justitie en Veiligheid vergroot de opdracht van het Juridisch Loket: vanaf nu is iedereen die rechtshulp zoekt welkom hij het Loket. Voor eerste, basale informatie, voor een doorverwijzing, of voor daadwerkelijke ondersteuning door het Juridisch Loket zelf. Wat betekent dat voor de organisatie en voor de verhoudingen met de andere spelers in de sector? Samen met medewerkers, stakeholders en leidinggevenden van het Juridisch Loket onderzochten we die vraag. Middels business-modellen, scenario’s en verhalende visies op de toekomst. Zo stelden we het Loket in staat om bewuste keuzes te maken voor de toekomst.

Onze bijdrage: identiteitsdefinitie, positionerend onderzoek, strategische scenario’s.

 

 

 

 

kunstenbond

De kunstenaars van Nederland verenigen zich in een vakbond. Voor een doelgroep met een dergelijk specifiek karakter: uiterst divers, maar toch met gemeenschappelijke belangen; zelfstandig, maar met toch behoefte aan ondersteuning, moet een duidelijk profiel worden neergezet: diversiteit in samenhang, een dienstverlening die altijd op maat is.

Onze bijdrage: positionering, strategie, merkenbeleid, dienstenmodel.

 

 

Leiden is in 2022 European City of Science en organiseert het EuroScience Open Forum 2022. Gemeente, Universiteit en LUMC zien de kansen die deze titel biedt om Leiden blijvend te profileren als kennishub, maar ook om hechtere realties te bouwen tussen de instituten en de inwoners en ondernemers van Leiden. Dat vraagt om een programmatische benadering in de aanloop naar 2022 die zo veel mogelijk stakeholders weet te betrekken.

Onze bijdrage: positionering, strategie, programma-ontwikkeling. 

 

 

Rondom het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk is ruimte voor de ontwikkeling van een zorgpark. Door het initiatief breder te verbinden aan het karakter, de activiteiten en de stakeholders van de Achterhoek ontstond een bredere en daardoor meer kansrijke propositie, die wij betitelden als Park Achterhoek.

Onze bijdrage: creatief projectmanagement, concept, branding, ontwikkeling bidbook.

  

 

Het voorgenomen woningbeleid van de gemeente Purmerend stuitte op verzet van de ontwikkelaars en corporaties. Door het gesprek tussen de partijen middels serious gaming op de inhoud te richten in plaats van op het proces en de posities, ontstond ruimte voor een wederzijds gedragen oplossing.

Onze bijdrage: concept, ontwikkeling en begeleiding serious game.

 

 

Om grip te houden op de positionering en de ontwikkeling van RVO in een sterk dynamische omgeving ontwikkelden we op basis van een brede contextanalyse scenario’s die een positionerende keuze mogelijk maakten: RVO is partner en bewaker van de langere-termijnfocus in (internationaal) ondernemen.

Onze bijdrage: positionering, scenario-ontwikkeling, strategie.

 

 

Tergooi ziekenhuis logo Hilversum

Tergooi, het regionale ziekenhuis in Hilversum en Blaricum maakt moeilijke tijden door en zoekt naar nieuw elan. Door te focussen op een innovatieve propositie in een positionering die de omgeving nadrukkelijk daarbij betrekt, wordt dat elan gevonden.

Onze bijdrage: positionering, strategie, regiovisie, branding, strategische marketing, concepten voor innovatieve initiatieven.

 

 

 

VITO is het nationaal technologisch instituut van België, met een opdracht in cleantech en duurzaamheid. Maakt een transitie door van een budgetgedreven naar een marktgedreven organisatie. Neemt nu de impact van het werk als uitgangspunt en verbindt zich zo aan een brede diversiteit van markten.

Onze bijdrage: positionering, strategie, branding, strategische marketing.

 

 

 

Onze opdracht-gevers van de afgelopen vijf jaar

Meer weten?

Neem contact op met Stijn van Diemen.

info@metacy.nl

+31 642 088 782